• Zaloguj się
  Zaloguj się
 • Zarejestruj się
0
Koszyk:
Koszyk
info: Twój koszyk jest pusty!

Regulamin

Niniejszy Regulamin odnosi się do sklepu internetowego, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa prawa i obowiązki firmy Profi Kamil Kosierkiewicz, zwanej dalej Sprzedającym, w zakresie obsługi transakcji sprzedaży oraz procesów z tym związanych. Regulamin stanowi ponadto o prawach i obowiązkach Klienta, nazywanego dalej Kupującym.

 

 

§1. Informacje podstawowe.

 

 1. Platforma sprzedaży detalicznej i hurtowej znajduje się pod adresem: https://trilink.com.pl
 2. Witryna prowadzona jest przez firmę:

  Profi Kamil Kosierkiewicz
  ul. Stanisława Witkiewicza 16
  44-100 Gliwice
  NIP: 969-131-03-79
   
 3. Dane kontaktowe Sprzedającego:
  • poczta e-mail - formularz na stronie: https://trilink.com.pl/kontakt,
  • nr telefonu: 32 232 05 26,
  • adres siedziby: Profi Kamil Kosierkiewicz, ul. Stanisława Witkiewicza 16, 44-100 Gliwice.
 4. Dokonanie zakupów w Sklepie, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Sklep służy do dokonywania zakupów tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Nie ma możliwości wysyłki zamówień za granicę.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 

 

§2. Zasady ogólne.

 

 1. Wszelkie spory będą w miarę możliwości załatwiane na drodze polubownej.
 2. Gdyby jednak nie było to możliwe, wówczas sprawy będą kierowane do sądu właściwego dla siedziby pozwanego lub dla miejsca wykonania umowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupującego, jeśli złożył zamówienie lub zawarł umowę przed zmianą Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

 

 

 

§3. Warunki dotyczące składania zamówień.

 

 1. Sklep pozwala na zakupy przez cały rok, również w dni wolne od pracy.
 2. Zamówienia złożone w dni robocze będą realizowane w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności lub od złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem.
 3. Zamówienia złożone w dni wolne będą realizowane w najbliższy przypadający dzień roboczy.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, np. z powodu awarii, inwentaryzacji, itp., Kupujący zostanie poinformowany o nowym terminie realizacji zamówienia. Informacje te będą dostępne dla Klienta na stronach Sklepu.
 5. Sklep umożliwia Kupującemu rejestrację. W ten sposób tworzone jest dla niego konto na Platformie, co umożliwia zakup towarów.
 6. Konto Kupującego na Platformie prowadzone jest nieodpłatnie i bezterminowo. Klient ma pełne prawo do wglądu do swoich danych, ich aktualizacji, modyfikacji, a także ich usunięcia i rozwiązania umowy.
  Rozwiązanie umowy nie będzie możliwe, jeśli Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. Wówczas rozwiązanie umowy nastąpi po zrealizowaniu zamówienia Klienta.
 7. W celu utworzenia konta w Sklepie, konieczne jest wypełnienie formularza i podanie następujących danych: imię, nazwisko, dane adresowe, e-mail, numer telefonu, a także hasło do ochrony konta.
 8. Sprzedający poinformuje Kupującego drogą mailową o utworzeniu konta, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na prowadzenie konta Klienta w Sklepie. Dodatkowo Sprzedający przekaże w mailu informacje organizacyjne i inne wymagane prawem.
 9. Zamówienie będzie mogło być zrealizowane tylko, jeśli Kupujący poda prawdziwe i poprawne dane oraz dokona płatności.
 10. Po zaksięgowaniu płatności Klienta, Sprzedający poinformuje o tym fakcie drogą mailową, a następnie przystąpi do realizacji zamówienia.
 11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub w przypadku powstania opóźnienia, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Kupującego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień niezgodnych z regulaminem lub warunkami aktualnie obowiązujących promocji.
 13. Towar wysyłany jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm Kurierskich, a za wysyłkę płaci Kupujący, zgodnie z cennikiem. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru.
 14. Całkowity czas dostawy zaczyna się w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, a kończy w momencie dostarczenia przesyłki do Klienta. Czas ten nie powinien przekroczyć 24 h w dni robocze.
 15. Całkowity koszt zamówienia to łączna cena zamówionych towarów i koszty wysyłki. Sumaryczny koszt dostawy podawany jest na stronach Sklepu w ostatnim etapie składania zamówienia, przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. Aktualne ceny dostaw znajdują się w cenniku.
 16. Faktura VAT, dokument potwierdzający zakup, dołączona będzie do przesyłki.
 17. Dopuszczalne formy płatności na Platformie, to:
  • Przelew na rachunek bankowy Sprzedającego.
  • Pobranie płacone kurierowi przy odbiorze przesyłki.
  • Błyskawiczne przelewy on-line, realizowane za pomocą systemu szybkich płatności internetowych.
 18. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 

§4. Reklamacje – zgłoszenie niezgodności towaru z umową.

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest firmą, podmiotem gospodarczym lub instytucją, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedający odpowiada za wady towaru z tytułu rękojmi, jeśli wada produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty zakupu towaru.
 3. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną. Dane kontaktowe podano w §1, punkcie 3.
 4. Kupujący ma prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad, albo usunie wadę.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego:
  • Reklamowanego towaru na adres siedziby firmy Profi Kamil Kosierkiewicz.
  • Jednoznacznego dowodu zakupu.
  • Wypełnionego formularza reklamacyjnego, który zawierać powinien opis usterki i reklamacji, a także wskazanie roszczenia.
 6. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, liczone od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkuje się w tym czasie do żądań Kupującego, oznacza to, że uznaje te żądania za zasadne. Jeśli naprawa wiąże się z dostarczeniem nowego lub naprawionego produktu, koszty transportu ponosi Sprzedający.
 7. W razie odesłania uszkodzonego sprzętu, Kupujący jest zobowiązany umieścić na liście przewozowym w polu „zadeklarowana wartość”, cenę zakupu reklamowanego towaru. Kwota ta stanowić będzie deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Sprzedający odrzuci zgłoszenia reklamacyjne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu, w razie jego uszkodzenia mechanicznego pochodzenia zewnętrznego, a także w sytuacji, gdy sprzęt nosi ślady naprawy wykonanej przez Kupującego we własnym zakresie.

 

 

§5. Warunki zwrotów i odstąpienia od umowy kupna / sprzedaży.

 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji oraz bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, liczonych od momentu otrzymania produktu.
 2. Zwracane produkty należy odesłać w terminie maksymalnie 16 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 3. Zwracane produkty muszą być kompletne i nie mogą nosić śladów użytkowania ani śladów uszkodzeń mechanicznych pochodzenia zewnętrznego.
 4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przesyłając jednoznaczne oświadczenie w wersji pisemnej. Oświadczenie może mieć dowolny format, ważne, by było jednoznaczne i precyzyjnie wskazywało, o jaką rzecz chodzi.
 5. Kupujący może wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną, tradycyjną lub dostarczyć je osobiście do siedziby Sprzedającego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu koszty produktu oraz transportu, nie później, niż 14 dni liczone od dnia, w którym Sprzedający otrzymał zwracany towar.
 7. Sprzedający dokona zwrotu poniesionych kosztów przy użyciu tej samej metody płatności, której użył Kupujący, płacąc za produkt, chyba, że Kupujący zażąda innej formy płatności. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.
 8. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeśli dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej wg specyfikacji Kupującego lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

§6. Ochrona danych osobowych

 

 1. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza, że akceptuje on niniejszy Regulamin oraz zgadza się na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Kupujący może zgodzić się na otrzymywanie informacji handlowych lub marketingowych od Sprzedającego, ale nie ma takiego obowiązku. Zgoda jest dobrowolna.
 3. Sprzedający nie będzie udostępniał danych osobowych Kupującego innym podmiotom, chyba, że zmuszą go do tego przepisy prawa, np. poprzez wezwanie sądowe.
 4. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Może także zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Sprzedającego.
 6. Kupujący może poprawić swoje dane bezpośrednio w sklepie internetowym lub na platformie B2B. Może też wysłać wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub poprzez formularz kontaktowy, zawarty na stronie.